การฝึกอบรม (Training) หมายถึง  กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือทัศนคติของพนักงาน เพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและให้เกิดผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ

แผนการจัดอบรมที่เป็นทางการ นับได้ว่าเป็นความพยายามของผู้บังคับบัญชา หรือของเจ้าของกิจการที่ให้โอกาสต่อพนักงาน ในการที่จะให้เกิดความชำนาญในงานที่ทำนั้น ตลอดจนให้มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ส่วนการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การกระทำ ๆ ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับความชำนาญเพิ่มขึ้น หรือมีความรู้เพิ่มขึ้น และมีความสามารถมากยิ่งขึ้น ๆ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอย่างถาวร

การจัดแผนฝึกอบรม

นอกเหนือจากการจัดให้มีการปฐมนิเทศแล้ว เมื่อพนักงานได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่ง และต่อเนื่องกันไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญของผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้างานทุกคนคือ เรื่องความจำเป็นในการที่จะต้องให้มีการฝึกอบรม การฝึกอบรมนับว่าเป็นงานสำคัญที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นหนทางที่องค์การสามารถสำเร็จ วัตถุประสงค์ได้ดีขึ้นด้วยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมนี้ พนักงานเก่าก็จะมีโอกาสได้รับความรู้ความสามารถที่ดีตลอดเวลา ตามทันกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทำนองเดียวกันกับพนักงานใหม่ก็จะมีโอกาสได้รับการฝึกฝนและพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้า ทางวิทยาการเกี่ยวกับการผลิตเป็นอันมากก็ยิ่งทำให้ความจำเป็นเรื่องการฝึกอบรม มีความสำคัญยิ่งกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้เพราะเหตุประการต่าง ๆ คือ

ก. งานบางอย่างได้มีขอบเขตขยายกว้างขึ้น ซึ่งทำให้คนงานจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญมากขึ้นกว่าเดิม

ข. ตรงข้ามในทางกลับกัน งานบางอย่างตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ต้องการใช้บุคคลที่มีความชำนาญที่แคบลง เฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างมากขึ้น

ค. นอกจากนี้งานหลาย ๆ ชนิดก็อาจจะหมดสิ้นไปโดยมีงานใหม่ที่จัดขึ้นใหม่ทดแทน เช่น การใช้เครื่องจักรสมองกลลงบัญชีแทนการลงบัญชีด้วยมือ

สถานะการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ผู้บริหารทางการบริหารงานหรือบุคคล หรือผู้รับผิดชอบในฝ่ายการพนักงาน จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมพนักงานให้สามารถ ตามทันกับการเปลี่ยนแปลงของงานต่าง ๆ ทั้งนี้ก็โดยการอาศัยกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมเป็นเครื่อง ช่วยที่สำคัญ

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน