3.  ประเภทของแผนงาน

ประเภทของแผนนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านจำแนกไว้หลายอย่างต่างกันสุดแต่จะยึดถือปัจจัยอะไรเป็นเกณฑ์  บางท่านยึดถือเหตุการณ์เป็นหลัก จึงจำแนกแผนออกเป็นแผนล่วงหน้ากับแผนเฉพาะหน้าก็มี  หรือแผนถาวรกับแผนชั่วคราวก็มี  อย่างไรก็ดีหากพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วจะประจักษ์ว่า  แผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “เวลา”  และแตกต่างกันไปตาม “ลักษณะของงาน”  ดังนั้น จึงน่าจะยึดถือ “เวลา” และ “ลักษณะของงาน” เป็นเกณฑ์ในการกำหนดประเภทของแผน                                                   

ประเภทของแผนที่นิยมแบ่งกันโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.  แผนระยะสั้น (Short-range planning)  หมายถึงแผนงานในกิจกรรมเฉพาะอย่างที่มุ่งหวังว่าจะเกิดในอนาคตแห่งระยะเวลาอันสั้น และอาจมีความสอดคล้องกับแผนการระยะยาว  กระบวนการในการดำเนินงานไม่ยืดยาวและยุ่งยาก  แผนงานประเภทนี้โดยทั่วไปมักมีกำหนดระหว่าง 1-2 ปี

2.  แผนระยะยาว (Long-range planning)  หมายถึงแผนงานในกิจกรรมขนาดใหญ่  มีความเกี่ยวข้องกับกิจการงานสาขาอื่น ๆ  หรือหน่วยอื่นหลายแห่ง ต้องใช้กระบวนการในการวางแผนอันสลับซับซ้อน  รวมทั้งต้องการความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคในการวางแผน  แผนประเภทนี้มักมีระยะเวลาระหว่าง 3-5 ปี หรือบางแผน อาจกำหนดเวลาไว้ถึง 10 ปีก็มี ตัวอย่างอันดีสำหรับแผนระยะยาวนี้คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นต้น

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน