ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์งาน  จะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานสำคัญต่องานการบริหารงานบุคคลในทุกแง่มุม  นับตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาคน การคัดเลือก การปรับปรุงและจัดระบบการจ่ายค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการกำหนดแผนงานด้านการอบรมต่าง ๆ คือ

การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งานจะช่วยให้เห็นถึงชนิดและปริมาณของงานที่ต้องทำและงานเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์แบ่งขึ้นมาจากตำแหน่งย่อยจากระดับต่ำขึ้นมาจนถึงระดับสูงตามลำดับ  ซึ่งข้อมูลของตำแหน่งงานเหล่านี้เองจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมด้วย

และทำนองเดียวกัน  การทราบจำนวนและชนิดของงาน  และคุณสมบัติของคนที่ต้องการ  ก็จะเป็นข้อมูลโดยตรงที่จะใช้คิดคำนวณ และพิจารณาวางแผนกำลังคนสำหรับอนาคต โดยตรวจสอบกับกำลังบุคคลที่มีอยู่ก่อนแล้ว

การสรรหาและคัดเลือก การวิเคราะห์งานจะช่วยให้ได้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่ทำให้ได้รู้ว่า  งานนั้นประกอบด้วยเนื้อหาอะไร  และทำให้เห็นพร้อมกันได้ทันทีว่า “คุณสมบัติของคน” ที่จะใช้ทำงานชิ้นนั้นให้เสร็จได้ ต้องเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้บริหารจะใช้วินิจฉัยตัดสินใจว่า  ควรจะสรรหาบุคคลประเภทใดจากไหน และควรจะจ้างใครโดยเฉพาะ

การจ่ายตอบแทน โดยที่เกี่ยวเนื่องกันกับบุคคลที่จ้างเข้ามาทำงาน  เราย่อมจำเป็นต้องมีการจ่ายตอบแทนที่คุ้มค่าและเหมาะสมเสมอ  ในการนี้การจะกำหนดผลตอบแทนได้ถูกต้องสำหรับทุกตำแหน่งงาน  ก็เช่นเดียวกับที่ต้องอาศัยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ที่จะได้ทราบและเข้าใจชัดถึงขอบเขตและเนื้อหาของงานที่แท้จริงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถประมาณคุณค่าและขนาดการจ่ายตอบแทนที่ถูกต้องได้

โดยปกติในหลักของการพิจารณาจ่ายตอบแทน  ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ก็ตาม การกำหนดย่อมจะเทียบเคียงหรือโยงกับปัจจัยต่าง ๆ ทุกเรื่องที่จำเป็นเพื่อการทำงานนั้น เช่น ความชำนาญ ระดับการศึกษา ขนาดของการเสี่ยงภัย หรืออื่น ๆ ซึ่งการให้ค่าหรือราคาสำหรับแต่ละปัจจัยดังกล่าว ก็ต้องเริ่มต้นวิเคราะห์ขึ้นมาจากรายละเอียดเนื้อหาของงานเช่นกัน

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน