หลังจากที่ได้มีการตกลงใจที่จะใช้การประเมินประสิทธิภาพของหน้าที่การบริหารงานบุคคล และการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้ว จะเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรด้วยการใช้มาตรการวัดอย่างไร หรือด้วยเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพอะไรบ้างจึงจะมีความเหมาะสม เกณฑ์ที่ใช้วัดอาจจะแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ คือ

1.  การวัดผลงาน

ก. การวัดผลงานทั้งหมดของพนักงาน เช่น ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยผลผลิต

ข. การวัดต้นทุนของฝ่ายการพนักงาน และผลงานของฝ่ายการพนักงาน นั่นคือ ต้นทุนต่อพนักงานคนหนึ่งคนของแผนงานหรือโครงการบริหารงานบุคคลด้านต่าง ๆ

2.  การวัดความพึงพอใจของพนักงาน

ก. การวัดความพอใจเกี่ยวกับงานที่มีอยู่

ข. การวัดความพึงพอใจของพนักงานด้วยกิจกรรมทางด้านการพนักงาน เช่น การอบรม การจ่ายตอบแทน การให้ผลประโยชน์ และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

3.  มาตรการทางอ้อมที่ใช้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน

ก. อัตราการเข้าออก ลาออกของพนักงาน นั่นคือ การวัดอัตราการลาออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานทั้งหมด และตามหน่วยงานสำหรับช่วงระยะเวลาต่าง ๆ

ข. การวัดการขาดงาน (absenteesim) นั่นคือ การวัดอัตราการขาดงานของพนักงาน โดยวัดเทียบกำลังแรงงานทั้งหมดและแยกตามหน่วยสำหรับระยะเวลาต่าง ๆ

ค. การวัดอัตราการสูญเสียของงานที่ทำ

ง. การวัดคุณภาพในกรณีอื่น ๆ

จ. การวัดอัตราคำขอย้ายของพนักงานที่ต้องการย้ายไปจุดอื่น

ฉ. การวัดจำนวนข้อร้องทุกข์ตามหน่วยงานและตามกำลังแรงงานทั้งหมดของระยะเวลาต่าง ๆ

ช. การประเมินความปลอดภัยและวัดอัตราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ซ. การวัดจำนวนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานต่อพนักงานหนึ่งคนของระยะเวลาต่าง ๆ การวัดในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ หรือการใช้วิธีการวัดหลาย ๆ อย่างย่อมจะเป็นเครื่องชี้ถึงประสิทธิภาพและความมีสมรรถภาพของงานด้านการบริหารงานบุคคลหลาย ๆ แง่มุมด้วยกัน

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน