จากบริหารงานบุคคลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาขาอื่น ๆ เป็นอันมาก  ที่สำคัญ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ (Economics) การจัดการ (Management)  การบริหารงานคลัง (Financial Administration) หลักและวิธีจัดการ (Organization and Method) ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับกระบวนการของการบริหารงานบุคคลนั้น ย่อมกล่าวได้ว่า เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ  การอำนวยการเกี่ยวแก่บุคคลระหว่างที่ปฏิบัติงานในองค์การจนกระทั่งพ้นจากองค์การไป  อาจจำแนกกระบวนการของการบริหารงานบุคคลได้ดังนี้ คือ

1.  การวางนโยบาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล

2.  การวางแผนในการจัดอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3.  การวางโครงการปฏิบัติ

4.  กำหนดหน้าที่ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ

5.  การจัดชั้นตำแหน่งงาน

6.  การกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง

7.  การสรรหาคนเข้าทำงานและการสอบไล่

8.  การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง

9.  การทดลองให้ปฏิบัติราชการ

10. การจัดทำทะเบียนและประวัติ

11. การย้ายและโอน

12. การพัฒนาบุคคล

13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

14. การพิจารณาความดีความชอบ

15. การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง

16. การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

17. การจัดสวัสดิการ

18. การปกครองบังคับบัญชา

19. การรักษาวินัย

20. การให้พ้นจากงาน

21. การจัดระบบบำเหน็จบำนาญ

22. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน