การบริหารงานบุคคลนี้แปลมาจากคำว่า Personnel Administration บ้าง  จากคำว่า  Management of Human Resources บ้าง จาก Personnel management บ้าง  และจาก  Modern Personnel Management บ้างก็มี  ส่วนคำในภาษาไทยนั้นนอกจากจะใช้คำว่า การบริหารงานบุคคลแล้ว บางทีก็เรียกว่า การบริหารงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บ้าง  การจัดการบุคคลบ้าง  ฝ่ายบุคลาการบ้าง  และฝ่ายจัดการบุคคลบ้าง

อย่างไรก็ดี  ผู้เขียนรักในคำที่ใช้ว่า “การบริหารงานบุคคล” เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางดี  เหตุว่ามนุษย์นั้น  ถ้าพิจารณากันให้ถ่องแท้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นขุมกำลังอันใหญ่หลวง และสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานทั้งหลายทั้งปวง  ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก หรือองค์การขนาดใหญ่ที่มีลักษณะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม  ปัจจัยบุคคล ยังคงความสำคัญเป็นเอก และเป็นเสมือนหัวใจและรากแก้วของการบริหารอยู่เสมอ

สำหรับความหมายของการบริหารงานบุคคลนั้น  อาจให้ความหมายเชิงนิยามได้ดังนี้คือ  “การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการวางนโยบาย  ระเบียบและกรรมวิธี ในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การ  โดยให้ได้บุคคลที่เหมาะสม และบำรุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรด้านมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณเพียงพอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย”

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน