1. ความสำคัญของการบริหารงานบุคคล – ตอนที่ 1 ระบบการบริหารงานบุคคล


 

การพัฒนาประเทศเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังบ่อยที่สุดในปัจจุบัน  การพัฒนาประเทศ หมายถึง การระดมปัจจัยต่าง ๆ เช่น กำลังคน กำลังเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคนิค ตลอดจนกำลังอำนาจแห่งชาติ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยนัยดังกล่าว  การพัฒนาประเทศจึงจำต้องพัฒนาทั้งในด้านการบริหาร(Administrative Development)และพัฒนาด้านบุคคล(Human Resources Development) ให้เจริญก้าวหน้าได้ส่วนสัดทัดเทียมกัน  หรือสอดคล้องกันทั้งในด้านรัฐกิจ(Public sector) และด้านธุรกิจ(Business sector)

ถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็จะเห็นว่าในบรรดาปัจจัยที่ใช้พัฒนาประเทศนั้น  กำลังคนนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด  เพราะเหตุว่าถ้ามีจำนวนคนพอสมควร  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่หน้าที่การงาน  และมีการจัดการที่ดีแล้ว  โอกาสที่จะทำงานให้ได้รับผลดีและประหยัดย่อมง่ายขึ้นเป็นอันมาก  จนอาจกล่าวได้ว่า “คนสำคัญยิ่งกว่าเงินและสิ่งของมากมายนัก เพราะถ้าคนสามารถแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว”

อย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวบุคคลนี้ว่า  การจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่ทุกตำแหน่งทุกระดับชั้นนั้น  เกือบเป็นสิ่งสุดวิสัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงงานรัฐบาลซึ่งมีขอบเขตการปฏิบัติงานที่กว้างขวาง  ต้องใช้คนเป็นจำนวนหมื่น  จำนวนแสน  และมิใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เผชิญกับปัญหานี้  รัฐบาลและองค์การของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็เคยและกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ตลอดมา  มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสถานการณ์แวดล้อม

นักวิชาการหลายท่านได้พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อจะหาทางแก้ไขหรือบรรเท่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานนี้ให้น้อยลง  และได้พบว่าการบริหารงานบุคคลที่ดีเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอันมาก

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน