Posts tagged ขั้นตอนการบริหารงาน

กระบวนการบริหารงานบุคคล – ระบบก...

กระบวนการบริหารงานบุคคล – ระบบการบริหารงานบุคคล

อย่างไรก็ดี  สำหรับกระบวนการของการบริหารงานบุคคลนี้  ได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้แนวทัศนะไว้ต่างกันไปในการจำแนกขั้นตอนนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น ได้จำแนกขั้นตอน เป็น 1.  การรับสมัครและการคัดเลือกคนงาน 2.  การฝึกอบรมและการเผยแพร่ข่าวสาร 3.  การให้สวัสดิการและการเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงาน 4.  ค่าจ้างตอบแทนและเงินปันผลกำไร 5.  ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 6.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน