Posts tagged ความหมายของแผนงานบุคคล

ความหมายของแผนงานบุคคลที่เกี่ยวกับการ...

ความหมายของแผนงานบุคคลที่เกี่ยวกับการดำเินินงานขององค์การ

1.  ความหมายของแผนงานบุคคล การวางแผนงานบุคคลมีลักษณะคล้ายกับการวางแผนทั่วไป  จะแตกต่างกันก็เฉพาะในรายละเอียดและการย้ำหนักแน่นในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการบุคคลเท่านั้น  เพราะแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ความมุ่งหมาย (Purpose)  วัตถุประสงค์ (Objective) นโยบาย (Pllicy) แนวปฏิบัติ (Procedure)  และมาตรฐานของการปฏิบัติงาน (Standard) ดังนั้น แผนงานบุคคลจึงเป็นแผนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การที่เน้นในเรื่องบุคคล  เพื่อสนองความต้องการขององค์การและผู้ปฏิบัติงานในองค์การ อย่างไรก็ดี  อาจกล่าวได้ว่า  แผนงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวินินฉัยเพื่อเลือกกำหนดวิธีปฏิบัติงานที่เห็นว่าดีที่สุดโดยพิจารณาจากข้อมูล  ข่าวสารและกรณีแวดล้อมต่าง ๆ การวางแผนเป็นการใช้ความคิดจินตนาการ คาดคะเนวิธีการ  เพื่อเลือกแนวนางที่ดีที่สุด  เพื่อกำหนดหมายและวางโครงการ  ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  หากจะกล่าวเปรียบเทียบแผ่นงานกับการก่อสร้างแล้ว  การวางแผนก็เหมือนกับการออกแบบอาคารพิมพ์เขียวขึ้นเพื่อให้ช่างรับเหมาสามารถปลูกสร้างอาคารได้ตามนั้น

ลงทะเบียนรับข้อมูล ข่าวสาร และ บทความทางอีเมล์ฟรี

กรุณาใส่ชื่อ และ อีเมล์

เพิ่มเพื่อน